Informatie Stichting Rust op Rhijnhof

Achtergrond; Het verhaal van een Witte Olifant:


Het verhaal gaat dat de koningen van Siam, het huidige Thailand, een witte olifant cadeau gaven aan edelen die een doorn in hun oog waren. Dit was een hele eer om te ontvangen, maar tegelijkertijd een hele last voor de ontvanger. De verzorging, onderhoud en kosten van zon olifant waren enorm. Dit was een manier van de koning om de lastpakken via een omweg te straffen.

De term “White Elephant” wordt in het Engels gebruikt wanneer men iets verzint wat in eerste instantie heel mooi en nodig lijkt te zijn, maar als het er eenmaal is, compleet overbodig, duur is en de weg staat.

Stichting Rust of Rhijnhof vreest dat met de plannen voor de uitbreiding van ‘t crematorium en aula bezig precies zo’n olifant op ‘t terrein lost te laten. Met de uitbreiding van de gebouwen, het aantal parkeer plaatsen en bijkomstige bedrijvigheid, wordt volledig aan de doelstelling van dit terrein voorbijgegaan. Alsof er een witte olifant midden op het terrein staat, zo zal het Dela complex de bezoekers afleiden van waarvoor ze gekomen zijn; om hun nabestaanden in alle rust te herdenken. We vinden de aangeboden extra dienstverlening daarnaast simpelweg niet nodig. De stad Leiden biedt met haar uitvaartcentra in de binnenstad genoeg plaats.

Ander voorbeelden van witte olifanten zijn ROC bij het station en Lammenschans in Leiden en het Winkelhof in Leiderdorp.

Rhijnhof is een begraafplaats; dat er al een aula en crematorium staat, was al eigenlijk niet de bedoeling volgens de uitspraak van de commissie. Het behoeft niks groters, beters, mooiers….en we zijn blij dat met deze uitspraak de relatieve rust nog even zal blijven… al dreigt er nog altijd een groot wit beest het terrein op te rennen…..


Belangen Stichting Rust op Rhijnhof:


De stichting is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van nabestaande van overledenen die op begraafplaats Rhijnhof rusten, de bezoekers aan de graven en urnen van hun dierbare familieleden, vrienden en/of kennissen, de bezoekers aan het park en de bewoners van het park (flora en fauna). De stichting is voor rust op de begraafplaats en voorbehoud van het huidige mooie karakter van de begraafplaats en haar cultuurhistorische relatie met de stad Leiden.


Doelstellingen:


Met alle binnen haar vermogen liggende middelen de rust en het groene, landschappelijke, of cultuurhistorische karakter van de begraafplaats Rhijnhof, de in het park gelegen archeologische, cultuurhistorische en of monumentale bouwwerken of andere onderdelen, de in en rond het gebied aanwezige flora en fauna, de ondergrond en de leefbaarheid van de daarom gelegen woningen te beschermen en te bevorderen en bedreigingen daarvan met alle wettelijke middelen te bestrijden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;


Het voorkomen dat op de begraafplaats activiteiten kunnen plaatsvinden die schade toebrengen aan de rust en het groene, landschappelijke cultuurhistorische of karakter van de begraafplaats Rhijnhof, de in het park gelegen archeologische, cultuurhistorische monumentale bouwwerken of andere onderdelen, de in en rond het gebied aanwezige flora en fauna, de ondergrond en de leefbaarheid van de aan of rondom de begraafplaats gelegen woningen, waaronder, maar niet beperkt tot, ontwikkelingen waardoor het verharde of bebouwde oppervlakte of de gebruiksintensiteit toeneemt, de wijziging van de functie van de op de begraafplaats aanwezige bebouwing, de vesting van een uitvaartcentrum op het terrein.


De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het stimuleren van de volgende activiteiten: het geven van voorlichting aan derden, het beïnvloeden van beleid alsmede het namens de stichting indienen van inspraakreacties, zienswijzen en het instellen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures, het procederen in civielrechtelijke procedures, hoe ook genaamd, het indienen van eenverzoek tot plaatsen van onroerende goederen op de gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentenlijst.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


(in het kort) De stichting is voor:


·Rustplek voor de overledenen
·Ruimte voor bezinning voor nabestaande
·Sacrale belevenis voor bezoekers
·Cultuurhistorische relatie tussen stad en begraafplaats

U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Heeft u naar aanleiding van deze website nog vragen of suggesties? Mail dan gerust naar info@rustoprhijnhof.nl, Stichting rust op Rhijnhof Copyright 2015-2021